poniedziałek, 18 listopad 2013 13:37

Królewskie nagrody

Czytany 3441 razy
Napisane przez 

Czas trwania konkursu

2013-11-18 - 2013-12-29

Link do konkursu

Przejdź do strony z konkursem

Do końca:

Konkurs: Królewskie nagrody

Cudowne święta z cukrem królewskim!Cudowne święta z cukrem królewskim!1. Kup dwa dowolne opakowania cukru pudru marki Cukier Królewski i zachowaj paragon.
2. Udekoruj swój wypiek cukrem pudrem marki Cukier Królewski. Wykonaj jego zdjęcie, na którym będa także dwa opakowania produktu.I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1 [Nazwa Konkursu]

Konkurs nosi nazwę „Królewskie nagrody” (dalej: Konkurs).

§ 2 [Organizator Konkursu]

1. Organizatorem Konkursu jest Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON: 531125182, numer NIP:747-12-05-797 (dalej: Organizator).
2. Koordynatorem Konkursu wykonującym w imieniu i na rzecz Organizatora wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu jest Havas Engage Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029582, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-19-79-190(dalej: Koordynator).

§ 3 [Towary objęte Konkursem]

Konkursem objęty jest produkt: cukier puder marki Cukier Królewski (dalej: Produkt) zakupiony w dowolnych sklepach w całej Polsce.

§ 4 [Cel rywalizacji konkursowej]

Rywalizacja konkursowa polega na dokonaniu zakupu co najmniej dwóch opakowań Produktu, upieczeniu własnego wypieku, ozdobieniu takiego wypieku Produktem i następnie wykonaniu fotografii udekorowanego Produktem wypieku, na której będą również widoczne opakowania Produktu, i przesłaniu jej do Koordynatora Konkursu zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego Regulaminu celem wyłonienia przez Komisję konkursową, o której mowa poniżej, zwycięzców Konkursu, tzn. osób, których wypieki utrwalone na nadesłanych zdjęciach zostaną ocenione przez Komisję konkursową jako najbardziej pomysłowo lub najładniej udekorowane Produktem.

§ 5 [Wgląd w Regulamin Konkursu]

1. Treść niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) będzie dostępna dla każdej osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie oraz dla każdej osoby uczestniczącej w Konkursie (dalej: Uczestnik):
a) w siedzibie Organizatora – w dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00,
b) w siedzibie Koordynatora– w dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00,
c) na stronie konkursowej www.krolewskienagrody.pl.

2. Warunki Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie – w obowiązujących przepisach prawa.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6 [Uczestnicy Konkursu]

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które nabywają Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Z udziału w Konkursie wyklucza się:
a) osoby będące pracownikami Organizatora,
b) osoby będące pracownikami Koordynatora,
c) członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt a)-b).

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w punkcie c) powyżej, rozumie się współmałżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora lub Koordynatora.

III. ZASADY KONKURSU

§ 7 [Czas trwania Konkursu]

Konkurs trwa od 18 listopada 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. – jest to czas, w którym należy nabyć co najmniej dwa opakowania Produktu – decyduje data na dowodzie potwierdzającym zakup Produktu (paragonie fiskalnym) – oraz wykonać zadanie konkursowe określone w § 8 poniżej. Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów objętych Regulaminem.

§ 8 [Warunki udziału w Konkursie]

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach od 18 listopada 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. wykonać zadanie konkursowe (dalej: zadanie konkursowe) polegające na kupnie co najmniej dwóch opakowań Produktu z zachowaniem oryginału dowodu zakupu (paragonu), a następnie – upieczeniu dowolnego wypieku, ozdobieniu go Produktem, zrobieniu zdjęcia takiego wypieku udekorowanego Produktem, z tym zastrzeżeniem, że na zdjęciu powinny być również widoczne co najmniej dwa opakowania Produktu, i dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie, tzn. przesłaniu ww. zdjęcia MMS-em lub poprzez formularz na stronie internetowej www.krolewskienagrody.pl zgodnie z ust. 2 i 3 poniżej.

2. Na zdjęciu wypieku muszą być widoczne obydwa zakupione opakowania Produktu. Forma zdjęcia i artystyczne ujęcie są dowolne i wybrane przez Uczestnika Konkursu. Zdjęcie powinno zostać nadesłane:

a) MMS-em pod numer 900444 [koszt 1 MMS-a to 50 gr netto, 62 gr z VAT]z widocznym numerem telefonu nadsyłającego Uczestnika, przy czym numer Uczestnika, spod którego zgłoszono zdjęcie, musi pochodzić z zasobów polskiej numeracji telefonicznej
lub
b) w formacie JPG o maksymalnej wielkości 3 MB w razie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www.krolewskienagrody.pl – ze wskazanym czytelnym i poprawnym adresem e-mail nadsyłającego Uczestnika.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej w czasie trwania Konkursu określonym w § 7 powyżej. Za dzień dokonania zgłoszenia uważać się będzie dzień rejestracji nadesłanej wiadomości zawierającej zdjęcie wypieku w systemie Koordynatora. Rejestracja zgłoszeń będzie dokonywana w systemie Koordynatora od godziny 00:00:00 dnia 18 listopada 2013 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 grudnia 2013 r.

4. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tyle razy, ile razy w czasie trwania Konkursu określonym w niniejszym Regulaminie wykonała zadanie konkursowe określone w ust. 1 powyżej, tzn. ile razy dokona zakupu co najmniej dwóch opakowań Produktu, przygotuje wypiek, udekoruje go Produktem, sfotografuje razem z widocznymi dwoma opakowaniami Produktu i prześle zdjęcie takiego wypieku zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 powyżej, niezależnie od tego, czy zakup Produktów nastąpił jednorazowo czy podczas większej liczby zakupów, pod warunkiem jednak każdorazowego zachowania oryginału dowodu potwierdzającego fakt dokonania zakupu Produktu oraz liczbę zakupionych opakowań Produktu.

5. Po otrzymaniu przez Koordynatora zgłoszenia danego Uczestnika wysłanego za pomocą strony konkursowej lub wiadomości MMS zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 powyżej do Uczestnika Konkursu zostanie wysłana bezpłatna informacja zwrotna z powiadomieniem o przyjęciu zgłoszenia udziału w Konkursie albo też informacja, że format wiadomości MMS lub zgłoszenia za pomocą strony internetowej wysłanej przez Uczestnika Konkursu był nieprawidłowy.

6. W razie otrzymania informacji o nieprawidłowym formacie Uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie ponownie, w prawidłowym formacie. W takim przypadku jako termin dokonania zgłoszenia danego Uczestnika rozumieć się będzie moment rejestracji takiego ponownego, prawidłowego zgłoszenia w systemie Koordynatora.

7. Informacja zwrotna e-mail lub SMS do Uczestnika Konkursu, o której mowa w ust. 5 powyżej, zostanie wysłana z adresu e-mail [email protected] lub spod numeru 70120 w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od danego Uczestnika Konkursu. Informacja taka zostanie wysłana:

a) w przypadku, jeżeli zgłoszenie Uczestnika Konkursu zostało przesłane przez takiego Uczestnika za pomocą formularza konkursowego znajdującego się na stronie www.krolewskienagrody.pl– na adres e-mail, który został zarejestrowany w formularzu,
b) w przypadku, jeżeli zgłoszenie Uczestnika Konkursu zostało przesłane przez takiego Uczestnika MMS-em – SMS-em pod numer telefonu, z którego dany Uczestnik nadesłał swoje zgłoszenie.

§ 9 [Zasady rywalizacji o nagrody]

1. O przyznaniu nagród decydować będzie komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Koordynatora (dalej: Komisja konkursowa).

2. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu – laureatów nagród I, II i III stopnia (dalej: Laureaci lub Laureaci Konkursu) – w poniższy sposób.

W każdy poniedziałek przypadający po każdym pełnym tygodniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, tj.:
– 25 listopada 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 18 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 24 listopada 2013 r.,
– 2 grudnia 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 25 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 1 grudnia 2013 r.,
– 9 grudnia 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 2 grudnia 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 8 grudnia 2013 r.,
– 16 grudnia 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 15 grudnia 2013 r.
– 23 grudnia 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 16 grudnia 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 22 grudnia 2013 r.,
– 30 grudnia 2013 r. – dla zgłoszeń, które wpłynęły na Konkurs od godz. 0:00:00 dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 29 grudnia 2013 r.

Komisja dokona dla każdego ww. pełnego tygodnia trwania Konkursu wyboru 8 Laureatów danego tygodnia Konkursu – w tym 5 Laureatów nagrody III stopnia i 3 Laureatów nagrody II stopnia.

Laureatami każdego tygodnia trwania Konkursu będzie zatem 8 Uczestników Konkursu, którzy w danym tygodniu nadesłali zdjęcia stanowiące wykonanie zadania konkursowego najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.

Ponadto dnia 30 grudnia 2013 r. Komisja konkursowa spośród wszystkich dotychczas wyłonionych Laureatów nagród II stopnia dokona wyboru jednego Laureata nagrody I stopnia. Laureatem nagrody I stopnia będzie Uczestnik Konkursu – dotychczasowy Laureat nagrody II stopnia, który nadesłał zdjęcie stanowiące wykonanie zadania konkursowego najwyżej ocenione przez Komisję konkursową w okresie od godz. 0:00:00 dnia 18 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 dnia 29 grudnia 2013 r.

Niezależnie od liczby nadesłanych do Konkursu zgłoszeń każdy Uczestnik Konkursu może uzyskać w Konkursie prawo tylko do jednej nagrody II stopnia i jednej nagrody III stopnia.

Wybór Laureatów nagród III i II stopnia dla każdego pełnego tygodnia trwania Konkursu oraz wybór Laureata nagrody I stopnia będzie dokonywany przez Komisję konkursową w siedzibie Koordynatora. Każdorazowo z przebiegu takiego wyboru sporządzony zostanie protokół.

3. Wyłonieni przez Komisję konkursową Laureaci Konkursu otrzymają wiadomość e-mail z adresu [email protected] lub wiadomość SMS spod numeru 70120 z powiadomieniem o wygranej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia nagrodzony Laureat Konkursu powinien m.in. w celu umożliwienia doręczenia mu przyznanej nagrody dokonać czynności określonych w § 11 ust. 1 poniżej. W odniesieniu do sposobu wysłania do nagrodzonego Uczestnika wiadomości o wygranej (SMS-em czy e-mailem) stosuje się postanowienia § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

IV. NAGRODY

§ 10 [Nagrody]

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagrody III stopnia – 30 zestawów do pieczenia marki Joseph Joseph składających się z 4 elementów o wartości rynkowej 200 zł brutto każdy,
b) nagrody II stopnia – 18 robotów kuchennych marki KitchenAid ze spersonalizowaną grafiką o wartości rynkowej 2699 zł brutto każdy,
c) nagroda I stopnia – 1 karta prepaid na zaprojektowaną przez nagrodzonego Uczestnika kuchnię o wartości 15 000 zł brutto,
zwane w niniejszym Regulaminie nagrodami.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości przyznanych im nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

3. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody II stopnia, będą mogli w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody zgodnie z §9 ust. 3 niniejszego Regulaminu stworzyći przesłać do Organizatora Konkursu za pomocą specjalnej aplikacji znajdującej się na stronie www.krolewskienagrody.pl projekt grafiki celem umieszczenia jej na robocie stanowiącym nagrodę danego Laureata Konkursu. W przypadku nadesłania przez Uczestnika ww. projektu grafiki przedmiotowa grafika zostanie umieszczona za pomocą metody folii wylewnej – jako branding – na robocie kuchennym stanowiącym nagrodę przyznaną temu Uczestnikowi. W razie bezskutecznego upływu 5-dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, nagroda w postaci robota kuchennego zostanie wydana nagrodzonemu Uczestnikowi bez ww. indywidualizującego brandingu.

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli w związku z wydaniem nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od nagród. Zwycięzca nie może żądać wypłacenia mu równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Nie przysługuje mu również prawo do wymiany nagrody na inną.

§ 11 [Dostarczenie nagród]

1. Wraz z powiadomieniem o wygranej zgodnie z § 9 ust. 3 powyżej Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o przekazanie Koordynatorowi w zwrotnej wiadomości e-mail na adres [email protected] lub SMS-em pod numer 70120 (koszt SMS-a zwrotnego wynosi 0,62 zł) w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby od Koordynatora:
a) swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania – dokładnego adresu, na który zostanie wysłana nagroda,
b) oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu doręczenia przyznanej mi nagrody”.

2. Niezależnie od przekazania danych osobowych i złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) powyżej w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nagrodzeni Laureaci Konkursu zostaną poproszeni przez Koordynatora o przesłanie na adres siedziby Koordynatora wszystkich oryginałów albo czytelnych kopii dowodu zakupu Produktów, jakie Laureat powinien posiadać zgodnie z § 8 ust. 4 powyżej, tj. dowodu/dowodów potwierdzającego/potwierdzających zakup Produktów w liczbie odpowiadającej co najmniej dwukrotnej liczbie dokonanych przez danego Laureata zgłoszeń w Konkursie (dwa opakowania Produktu na jedno zgłoszenie do Konkursu).

3. Dowody zakupu Produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinny zostać przesłane przez Laureata w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby od Koordynatora o przedstawienie dowodów zakupu przesyłką pocztową. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Nagrody II i III stopnia zostaną wysłane Laureatom na adresy, o których mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu, Pocztą Polską do 31 stycznia 2014 r. na koszt Koordynatora pod warunkiem nadesłania przez danego Laureata do Koordynatora danych, oświadczenia oraz dowodów zakupu zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu. Koordynator podejmie jedną próbę doręczenia przyznanej danemu Uczestnikowi nagrody. Dostarczone przez Pocztę Polską, a nieodebrane pod ww. adresem nagrody zostaną zdeponowane przez Koordynatora w siedzibie Organizatora, skąd nagrodzeni Uczestnicy będą mogli je odebrać do chwili przedawnienia przysługujących im z tego tytułu roszczeń.

5. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 lit. a), złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oraz przesłanie dowodów dokonania zakupu Produktów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu 2 powyżej jest dobrowolne, jednak niepodanie takich danych, niezłożenie ww. oświadczenia lub nienadesłanie dowodów zakupu Produktów w terminie 7dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej może uniemożliwić doręczenie nagrodzonym Laureatom Konkursu przyznanych im nagród.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12 [Sposób składania reklamacji]

1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w stosownych przepisach prawa każdy Uczestnik może zgłosić swoje roszczenie związane z Konkursem lub dotyczące go w drodze reklamacji wniesionej w postępowaniu reklamacyjnym, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym – w szczególności – z Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw o ochronie konsumentów), co w szczególności oznacza, że nie ograniczają ani nie pozbawiają Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń dotyczących lub wynikłych z Konkursu na innej drodze aniżeli niniejsze postępowanie reklamacyjne.

2. Zgłoszenie reklamacji w toku niniejszego postępowania reklamacyjnego powinno nastąpić na piśmie za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres Koordynatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne (tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Koordynatora.

4. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym wysłanym na podany w złożonej reklamacji adres.

§ 13 [Ochrona danych osobowych]

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

2. Organizator oraz Koordynator zapewniają poufność danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Podanie przez Uczestników Konkursu ich danych osobowych jest dobrowolne, jednak zaniechanie podania takich danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie przez Organizatora lub Koordynatora ich zobowiązań, w tym – doręczenie Uczestnikowi będącemu Laureatem Konkursu przyznanej mu nagrody.

4. Administratorem danych jest Organizator.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, w tym w szczególności – prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 14 [Prawa autorskie]

1. W odniesieniu do wykonanego i nadesłanego przez Uczestnika zdjęcia wypieku Uczestnikowi muszą przysługiwać wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa do dysponowania w pełnym zakresie wizerunkiem osób przedstawionych na nadesłanym zdjęciu. Nadesłane do Konkursu zdjęcie musi być przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie mogło być dotychczas nigdzie publikowane i nie może być obciążone prawami osób trzecich, tak aby wykonywanie przez Organizatora lub Koordynatora praw nabytych zgodnie z ust. 2 poniżej nie naruszało żadnych praw osób trzecich (w tym prawa do wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach).

2. Z chwilą przekazania nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nagród, a w przypadku nieodebrania przez takiego Laureata doręczonej mu nagrodyna adres wskazany zgodnie z § 11 ust. 2 lit. a), z chwilą zdeponowania takiej nagrody u Organizatora zgodnie z § 11 ust. 5 Organizator nabywa na podstawie art. 921 § 3 kc autorskie prawa majątkowe uprawniające go do korzystania z nagrodzonych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do ww. zdjęć nagrodzonych w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych powyżej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i bez obowiązku oznaczania nagrodzonego zdjęcia w przypadku jego publikacji lub rozpowszechniania dowolną techniką lub dowolnym sposobem imieniem i nazwiskiem nagrodzonego Uczestnika jako autora takiego zdjęcia.

§ 15 [Postanowienia dodatkowe]

Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie takie jak: koszt połączeń telefonicznych, opłaty pocztowe oraz opłata za dostęp do internetu, konieczne do dokonania zgłoszenia oraz do przesłania do Koordynatora lub Organizatora określonych danych, oświadczeń lub reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu są ponoszone przez Uczestników.- 1x karta prepaid na zaprojektowaną przez uczestnika kuchnię o wartości 15 000 zł brutto
- 18x robot kuchenny marki KitchenAid ze spersonalizowaną grafiką
- 30x zestaw do pieczenia marki Joseph Joseph


Zobacz również:
1. Gry firmy Tactic: Yatzy XL
2. Tylko jedno zdjęcie
3. Konkurs na logo Hotelu
4. XV Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa
5. Konkurs fotograficzny na najzabawniejsze zdjęcie z Tatralandii

Skomentuj

© 2013 Konkursidła.pl  | Wszelkie Prawa Zastrzeżone